post image

Mickey (3 – 4 tuổi) Chương trình học – Tuần 15

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN   11/12/2017 – 15/12/2017

Chi tiết

post image

Rio (3 – 4 tuổi) Chương trình học – Tuần 15

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  11/12/2017 – 15/12/2017

Chi tiết

post image

Zebra (3 – 4 tuổi) Chương trình học – Tuần 15

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 11/12/2017 – 15/12/2017

Chi tiết

post image

Pooh (3 – 4 Tuổi) Chương trình học – Tuần 14,15,16,17

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  04/12/2017- 29/12/2017

Chi tiết

post image

Nemo (4 – 5 tuổi) Từ Chương trình học – Tuần 14

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  11/12/2017 – 15/12/2017

Chi tiết

post image

SimBa (5-6 tuổi) Từ Chương trình học – Tuần 15

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  11/12/2017 – 15/12/2017

Chi tiết

Page 2 of 3123