post image

Hippo (4 – 5 tuổi) Từ Chương trình hè – Tuần 3

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 19/06/2017 – 23/06/2017

Chi tiết

post image

Nemo (4 – 5 tuổi) Từ Chương trình hè – Tuần 3

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 19/06/2017 – 23/06/2017

Chi tiết

post image

Pink Panther (4 – 5 tuổi) Từ Chương trình hè – Tuần 3

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 19/06/2017 – 23/06/2017

Chi tiết

post image

Dumbo (5-6 Tuổi) Từ Chương trình hè – Tuần 3

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  12/06/2017 – 16/06/2017

Chi tiết

post image

Dinosaur (5 – 6 tuổi) Từ Chương trình hè – Tuần 3

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 19/06/2017 – 23/06/2017

Chi tiết

Page 3 of 3123