post image

Pink Panther (4 – 5 tuổi) Từ Chương trình học – Tuần 15

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  11/12/2017 – 15/12/2017

Chi tiết

post image

Dumbo (5-6 Tuổi) Từ Chương trình học – Tuần 15

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  11/12/2017 – 15/12/2017

Chi tiết

post image

Dinosaur (5 – 6 tuổi) Từ Chương trình học – Tuần 15

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  11/12/2017 – 15/12/2017

Chi tiết

Page 3 of 3123