post image

Dumbo (5-6 Tuổi) Từ Chương trình học – Tuần 20

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  26/02/2018 – 02/03/2018

Chi tiết

post image

Dinosaur (5 – 6 tuổi) Từ Chương trình học – Tuần 27

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  05/03/2018 – 09/03/2018

Chi tiết

Page 3 of 3123